Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Krakowie

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Krakowie

W piątek 24 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Krakowie, w czasie którego wybrano nowy Zarząd Oddziału na lata 2023-2029.

Nowym przewodniczącym został dr hab. Marcin Grabowski, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Andrzej Mania, członkiem zarządu prof. dr hab. Robert Kłosowicz, skarbniczką dr Paulina Napierała, a sekretarzem dr Anna Wyrwisz. Życzymy im udanej nowej kadencji oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzących wydarzeniach i przedsięwzięciach PTSM.

Podczas zebrania, które cieszyło się dużą frekwencją wśród i wieloletnich już, i najnowszych członków, a zarazem i sympatyków PTSM, przedstawiono też sprawozdania z działalności ustępujących Władz, serdecznie podziękowano oraz złożono zasłużone wyrazy uznania Władzom kadencji 2016-2023: przewodniczącemu – prof. dr. hab. Andrzejowi Mani, wiceprzewodniczącemu – prof. dr. hab. Arturowi Gruszczakowi, prof. dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, dr. hab. Marcinowi Grabowskiemu – sekretarzowi oraz dr. Tomaszowi Pugacewiczowi – skarbnikowi, jak również przedstawiono plany działalności nowego Zarządu.

Więcej informacji już wkrótce.

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

W poniedziałek 6 marca 2023 r. odbyło się seminarium pt. „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) UJ, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Spotkanie otworzyła jego moderatorka dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM.

W dalszej kolejności wypowiadali się: prof. Roberto Rabel z Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), dr Jittipat Poonkham z Thammasad Univestity (Tajlandia), prof. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski, przewodniczący PTSM) i dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). W kolejnej części spotkania dyskutanci odnosili się do swoich wypowiedzi, a także odpowiadali na pytania słuchaczy.

Na koniec seminarium dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ przekazała głos dr. hab. Marcinowi Grabowskiem, kierownikowi Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ – instytucji współorganizującej wydarzenie – oraz sekretarzowi krakowskiego oddziału PTSM. Podziękował on moderatorce, dyskutantom i publiczności za udział w wydarzeniu, a także dr. Łukaszowi Stachowi oraz mgr. Konradowi Kuligowi za pomoc w organizacji wydarzenia.

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – zaproszenie na seminarium

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – zaproszenie na seminarium

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na seminarium „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. (poniedziałek) w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w sali nr 207 o godzina 13.00.

W seminarium wezmą udział następujący dyskutanci:

– prof. Roberto Rabel – Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia);

– prof. Edward Haliżak – Uniwersytet Warszawski; Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych;

– dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski;

– dr Jittipat Poonkham – Thammasad Univestity (Tajlandia);

– dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński (moderator dyskusji).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak też przez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1NTIwMWQtNzBkYS00OGZkLWI5NWUtOGZkOTAyZDU3MDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%223cf98530-fdff-4264-b459-353494d19b3b%22%7d.

W razie pytań prosimy o kontakt do dr. Łukasza Stacha: lukasz.stach@uj.edu.pl.

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 – zaproszenie na seminarium PTSM

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 – zaproszenie na seminarium PTSM

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 – zaproszenie na seminarium PTSM

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Oddział w Krakowie)

zapraszają na otwarte seminarium naukowe

pt. Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018

z udziałem:

prof. dr. hab. Andrzeja Mani (UJ)

prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka (UW)

prof. dr. hab. Artura Gruszczak (UJ)

dr hab. Małgorzaty Zachary, prof. UJ

dr hab. Joanny Starzyk-Sulejewskiej (UW)

23 stycznia (czwartek), godz. 16.00, Sala nr 30 Collegium Novum UJ, ul. Gołęba 24

Punktem odniesienia uczestników spotkania będzie opublikowana pod koniec 2019 r. praca zbiorowa Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 pod redakcją prof. Edwarda Haliżaka, prof. Teresy Łoś-Nowak, prof. Anny Potyrały oraz prof. Joanny Starzyk-Sulejewskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści: http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/strona-tytulowa-i-spis-tresci-pwim1918-2018-tytulowa_spis-tresci-1.pdf.

I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym

I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym

Z przyjemnością informujemy, że w szwajcarskim wydawnictwie Peter Lang ukazała się monografia pt. Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflicts (Peter Lang, Berlin et al. 2019, ss. 309) współredagowana przez prof. Andrzeja Manię, dr. Marcina Grabowskiego oraz dr. Tomasza Pugacewicza.

Publikacja poświęcona jest przede wszystkim problematyce regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, zarówno w odniesieniu do integracji regionalnej, jak i rywalizacji w poszczególnych częściach świata. Łącznie liczy ona dwanaście rozdziałów. Fragmenty dostępne są w serwisie Academia.edu.

Inspiracją do powstania tomu była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

Książka została wydana w serii International Relations in Asia, Africa and the Americas, której redaktorami są prof. Andrzej Mania i dr Marcin Grabowski.

W przygotowaniu znajduje się II tom poświęcony polityce USA w poszczególnych regionach świata.

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Miło nam poinformować, że na rynku księgarskim są już dostępne od pewnego czasu dwie polskojęzyczne pracy zbiorowe traktujące o szeroko rozumianym zjawisku regionalizacji w stosunkach międzynarodowych.

Pierwsza z wymienionych publikacji nosi tytuł Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku i ukazała się pod redakcją Andrzeja Mani, Marcina Grabowskiego oraz Joanny Mormul (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 276). Łącznie w tomie ukazało się trzynaście artykułów (zob. spis streści).

Druga z wymienionych publikacji ukazała się pod tytułem Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją a funkcję redaktorów pełnili Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz oraz Anna Wyrwisz (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 220). Łącznie w tomie ukazało się dziewięć rozdziałów (zob. spis streści).

Inspiracją do powstania tomów była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyły się European Workshops in International Studies – największe w Europie warsztaty z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z udziałem ponad 300 badaczy z całego świata. Warsztaty organizowane są od sześciu lat przez EISA (European International Studies Association), a ich celem jest stworzenie platformy do intensywnej wymiany poglądów między badaczami zainteresowanymi tą samą tematyką. Specyficzna forma pracy warsztatów, która zdecydowanie różni się od tradycyjnych konferencji, stwarza doskonałą okazję dla ożywionych dyskusji, a także sprzyja powstawaniu nowych grup badawczych, składających się z osób reprezentujących różne ośrodki.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, aby uczestnicy EWIS będący członkami PTSM pokrywali jedynie połowę opłaty za udział w przedsięwzięciu. W stosunku do warsztatów tego typu z 2018 r., w 2019 r. odnotowano 30-krotny wzrost udziału przedstawicieli z Polski. W praktyce oznaczało to, że ok. 10% wszystkich uczestników EWIS pochodziło z Polski. Ponadto w 2019 r. aż cztery warsztaty były kierowane lub współkierowane przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, więc aż 15% warsztatów zorganizowali badacze z polskich ośrodków.

Kształt programowy EWIS co roku nadaje dwójka badaczy. W bieżącym roku była to, pochodząca z Estonii, dr Maria Mälksoo z Uniwersytetu w Kent (reprezentująca EISA) oraz prof. dr hab. Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegoroczne warsztaty zatytułowane „The Next 100 Years of International Relations” nie tylko przypominały rocznicę powstania dyscypliny, ale także odwoływały się do trwającej obecnie transformacji międzynarodowego ładu.

Realizacja całego przedsięwzięcia odbyła się dzięki inicjatywie i wsparciu European International Studies Association. Sukces zabiegów UJ o prawo do organizacji EWIS nie byłby jednak możliwy bez wsparcia jedynej afiliowanej w Europie Środkowej członkini zarządu EISA, dr hab. Anny Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego, która zapewniła poparcie dla tej propozycji ze strony władz wspomnianego stowarzyszenia.

W realizację EWIS byli także zaangażowani przedstawiciele trzech jednostek INPiSM UJ: prof. Gruszczak z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego i dr Magdalena Kozub-Karkut z Zakładu Teorii Polityki i Państwa, a także prof. dr hab. Andrzej Mania i dr Tomasz Pugacewicz z Katedry Polityki Międzynarodowej i Historii Dyplomacji. Projekt był wspierany przez Dyrekcję INPiSM UJ oraz przez Władze Dziekańskie WSMiP UJ, w szczególności przez Prodziekana ds. dydaktycznych dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ.

Przedsięwzięcie tej skali nie byłoby możliwe także bez wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W imieniu organizatorów serdeczne podziękowania składamy przewodniczącemu Towarzystwa prof. dr. hab. Edwardowi Haliżakowi oraz przewodniczącemu krakowskiego oddziału, prof. dr. hab. Andrzejowi Mani.

Zainteresowanych szczegółową relacją zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem autorstwa dr. Tomasza Pugacewicz opublikowanym na łamach „Alma Mater”, miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium naukowe z udziałem Dr. hab. Pawła Kowala, poświęcone problematyce bieżącej sytuacji geopolitycznej i zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Polski, a także procesów transformacji społeczno-politycznej zachodzących w Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Seminarium zorganizowane zostało przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Nową Europą Wschodnią.

Członkowie krakowskiego oddziału wyróżnieni nagrodami PTSM za lata 2016-2017

Członkowie krakowskiego oddziału wyróżnieni nagrodami PTSM za lata 2016-2017

8 listopada 2018 r., podczas VIII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Poznaniu, po raz pierwszy wręczono dyplomy w konkursach Nagród Naukowych PTSM.

Nagrody przyznała Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak w składzie: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, dr hab. Edward Haliżak, dr hab. Marcin Kaczmarski, dr hab. Bartosz Michalski, dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, dr hab Anna Wojciuk, dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.

Nagrody naukowe za najlepsze oryginalne monografie naukowe otrzymali dr Adam Kirpsza za książkę pt. „Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016) oraz dr Tomasz Pugacewicz za książkę „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2017).

W kategorii Nagroda Doktorska zwyciężył dr Mateusz Filary-Szczepanik za rozprawę pt. „Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe jako dyscyplinę akademicką”.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

„Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie” – zaproszenie na konferencję

„Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie” – zaproszenie na konferencję

„Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie” – zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie organizowaną przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Oddział w Krakowie, która odbędzie się 25 października 2018 r. w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program konferencji w formie pliku PDF dostępny jest tutaj.